VTC Academy Plus VTC Academy Plus
Savyu siêu ứng dụng tích điểm

Tên tác giả: Học viên VTC Academy

Công cụ: Visual Studio Code, Notepad++, Android studio, Xcode, Invision,…

Người hướng dẫn: Giảng viên VTC Academy

Savyu siêu ứng dụng tích điểm
Savyu siêu ứng dụng tích điểm
Savyu siêu ứng dụng tích điểm
Savyu siêu ứng dụng tích điểm
Sản phẩm học viên khác
xem tất cả sản phẩm
Tracking Diet

Tracking Diet

Kỹ thuật phần mềm
Vehicle

Vehicle

Dựng hình 3D

Liên hệ với VTC Academy Plus

  • TP. Hồ Chí Minh: 0818 799 299
  • Hà Nội: 0981 114 757